منطقه ارسال خود را انتخاب کنید
چنانچه آدرس خود را وارد کنید تا محصولات آن منطقه برای شما نمایش داده شوند.

BAR menu

نمونه لیست قیمت

Sake

Glass / Carafe / Bottle

Beer

DRAFT

BOTTLE

نمونه لیست قیمت

Wine

Glass / Bottle

SPARKLING

WHITE

RED

COCKTAILS

Non-Alcoholic

Free Delivery

Order minimum $25 | Within a 0.5 mile radius
For deliveries please call +1 212-203-7540

bakala-whatsapp-chat-icon