چراغ ریلی ۶۰ وات نمانور مدل 1261 (1)

چراغ ریلی ۶۰ وات نمانور مدل 1261