چراغ ریلی ۶۰ وات نمانور مدل 1261 (10)

چراغ ریلی ۶۰ وات نمانور مدل 1261