لیست قیمت جدید محصولات دلند الکتریک ۹۸/۰۲/۱۷
لیست قیمت جدید محصولات دلند الکتریک ۹۸/۰۲/۱۷

لیست قیمت جدید محصولات دلند الکتریک ۹۸/۰۲/۱۷

لیست قیمت جدید محصولات دلند الکتریک ۹۸/۰۲/۱۷

محصولات شرکت در بسته های ۱۰ عددی بسته بندی میشود و

کارتن اصلی شامل دویست عدد کلید و پریز می باشد.

و در کارتن جور :

۴۰ عدد کلید یک پل 

۳۰ عدد کلید دو پل 

۲۰ عدد کلید تبدیل 

۱۰ عدد شاسی زنگ 

۸۰ عدد پریز برق 

۱۰ عدد پریز تلفن تک سوکت 

۱۰ عدد پریز آنتن  – می باشد.

 

لیست قیمت جدید محصولات دلند الکتریک ۹۸/۰۲/۱۷
لیست قیمت جدید محصولات دلند الکتریک ۹۸/۰۲/۱۷
لیست قیمت جدید محصولات دلند الکتریک ۹۸/۰۲/۱۷
لیست قیمت جدید محصولات دلند الکتریک ۹۸/۰۲/۱۷

لیست قیمت جدید محصولات دلند الکتریک ۹۸/۰۲/۱۷لیست قیمت جدید محصولات دلند الکتریک ۹۸/۰۲/۱۷لیست قیمت جدید محصولات دلند الکتریک ۹۸/۰۲/۱۷لیست قیمت جدید محصولات دلند الکتریک ۹۸/۰۲/۱۷لیست قیمت جدید محصولات دلند الکتریک ۹۸/۰۲/۱۷

لیست قیمت جدید محصولات دلند الکتریک ۹۸/۰۲/۱۷

لیست قیمت جدید محصولات دلند الکتریک ۹۸/۰۲/۱۷

لیست قیمت جدید محصولات دلند الکتریک ۹۸/۰۲/۱۷

لیست قیمت جدید محصولات دلند الکتریک ۹۸/۰۲/۱۷

لیست قیمت جدید محصولات دلند الکتریک ۹۸/۰۲/۱۷

لیست قیمت جدید محصولات دلند الکتریک ۹۸/۰۲/۱۷